Kategorie

Prawo odstąpienia od umowy,reklamacja towaru - pouczenie,wzór.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować

 

Wojciech Szmydt SOLIDNA FIRMA, 88-170 Pakość, ul.Św. Jana 19

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mailowej na adres kontakt@expressbuy.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot produktu odbywa się na koszt klienta.

W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, sprzedawca może zlecić (na koszt odstępującego od umowy)  firmie Poczta Polska S.A. odbiór paczki u Państwa. Paczka przesyłana jest na adres:

 

Wojciech Szmydt SOLIDNA FIRMA, 88-170 Pakość, ul.Św. Jana 19


Reklamacja

1.Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu
niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
2.Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Wojciech Szmydt "SOLIDNA FIRMA", ul.Św. Jana 19 , 88-170 Pakość.
3.Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@expressbuy.pl.
W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją
wszelkich dodatkowych informacji takich jak: numer zamówienia, data sprzedaży, nr faktury vat,etc..
5.Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6.Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
7. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

...............................................................................................................................................

Wzór odstąpienia od umowy:

Dane Klienta
…………………………………                                                                Wojciech Szmydt SOLIDNA FIRMA
…………………………………                                                                ul. Św. Jana 19 
………………………………..                                                                88-170 Pakość


Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów :

................................................................................................................................................................

Data zamówienia: ...................................

Data odbioru towaru: ..............................

Nr faktury vat .........................................

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):...................................................................................

Adres konsumenta(-ów):............................................................................................................................

Telefon kontaktowy:..................................................................................................................................

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego : ................................................................_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                Podpis konsumenta(-ów)Miejscowość...........................Data................................ 

(*) – Niepotrzebne skreślić.

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl