• Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego
pod adresem www.expressbuy.pl
1. Sprzedawca: Wojciech Szmydt SOLIDNA FIRMA, 88-170 Pakość, ul. Św.Jana 19 , nr NIP 556-157-58-41, nr Regon
340543303 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będący właścicielem sklep
internetowego: expressbuy.pl.
2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
1. Pod numerem telefonu: 52 3518787 (koszt połączenia według taryfy operatora).
2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@expressbuy.pl


§1 Definicje
1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.expressbuy.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć
Zamówienie.
3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Klient-osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
6. Konsument -  konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego.
7.Przedsiębiorca indywidualny- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
9. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
12. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


§2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.expressbuy.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i
akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną {{hurtową oraz przyjmuje do realizacji Zamówienia specjalistyczne}} za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne
do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
3. Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome -
wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając
na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej
Sprzedawcy oraz osób trzecich.
8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.


§3 Ceny
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie
należne podatki).
2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu
dostawy.


§4 Składanie zamówień
1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe:
dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie
będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT.
Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą
otrzymanie Zamówienia.
8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy
odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.
9. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z
tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
11. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.


§5 Obsługa płatności
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1.1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
1.2 Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank Sprzedawcy: Santander Bank Polska S.A. oraz mBank S.A.
1.3 Szybkie płatności online. Podmiotem świadczącym usługę szybkich płatności online "paynow" jest mBank S.A. oraz AutoPay.
1.4 Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy
1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o
nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy - zobacz jak wyżej.
3. Całkowity czas realizacji zamówienia może wynieść maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta,
jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy zgodnie z obowiązującym cennikiem sklepu - widoczny jest przy składaniu
zamówienia.
5. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.
6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.


§7 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania
przyczyny.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od
umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres
Sprzedawcy.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
8. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych).
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§8 Procedura reklamacji
1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:
1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: Wojciech Szmydt SOLIDNA FIRMA, 88-170 Pakość, ul. Św.Jana 19.
2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: kontakt@expressbuy.pl
5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
1. Imię i nazwisko.
2. Adres.
3. Adres e-mail.
4. Datę złożenia zamówienia.
5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
7. W celu zgłoszenia reklamacji należy posiadać dowód zakupu towaru. 
8. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany
jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał
reklamację za uzasadnioną.
10. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy,
pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.
11. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.


§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
4. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§10 Postanowienia końcowe
1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą
korespondencji email.
2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w
każdym czasie.
3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według
dotychczasowych postanowień Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o
prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między
Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej
zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest
Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia
sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe
przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.